ITALIAN AIRLINES
I-ADJN
I-ADJP
I-ADJQ
I-ADJS
I-ADJT
I-ADJS
I-ADJV
EI-ISA
EI-DSB
EI-DSX
EI-DTE
EI-DTL
EI-EIA
EI-EIC
EI-EIE
EI-EJL
EI-IBM
EI-IMH
EI-IMI
EI-IMU
EI-RDA
EI-RDA
EI-RDC
EI-RDC
EI-RDF
EI-RDI
EI-RDL
EI-RDM
EI-RDN
EI-RDO
EI-RDO
I-WEBB
EI-DSZ
EI-IMG
EI-IMI
EI-IMM
I-DAWR
I-EJGA
EI-FVG
EI-FVG
EI-FVG
EI-GCC
EI-GCC
EI-GCC
EI-GCC
EI-GCC
EI-GCC
EI-GCC
I-NDDL
EI- NEO
EI-NEO
EI-NEO
EI-NEO
I-NDDL
I-NDDL
I-NDOF
I-NDOF
I-NEOT
I-NEOT
I-NEOT
I-NEOT
I-NEOW
I-NEOW
I-NEOZ
EI-FDS
EI-FFW
EI-FNU
I-AIGH
I-ISMEL
I-SMEN
I-SMER
I-SMET
EI- FFW
I-SMES
EI-FFW
EI-FNW
I-SMEN
I-SMEN
I-SMET
D-AIRI
EI-FNW
EI-FNW
I-BPAL
EI-FSJ
EI-FSJ
9H-GTC
EI-CMD
EI-CMD
D-AIRI
EI-FSJ
EI-FSJ
EI-FSJ
EI-FSJ
EI-GAX
I-BPAD
EI-ELZ
EI-ELZ
OY-YAB

Copyright @ All Rights Reserved